31 فروردین 1397
صفحه اصلی

Spoiler های EastEnders: کتی جارویس، Hayley Slater پنهانی را پشت سر بگذارید

تازه واردین EastEnders به ??شدت نشان داده شد که عضو خانواده اسلاتر پس از هویت واقعی او در آخرین ظاهر خود را در صابون بی بی سی قرار داده شد ظاهر شد به نظر می رسد که هلی توسط کتی Jarvis بازی کرد مرده است در تبدیل مارتین فاولر جیمز بای از مقابل استیسی فاولر Lacey ترنر با این حال معلوم شد او در cahoots با مادر سه بود و در واقع پسر عموی او بود در حالی که او در رشته های اخیر دیده نشده در قسمت های اخیر Hayley خواهد شد به زودی به عنوان خانواده Slater برای بازپرداخت بزرگ تنظیم پیش از برخی از Comebacks مواد منفجره بازیگر نقش مکانیکی هیللی کتی جارو