31 فروردین 1397
صفحه اصلی

رقص در یخ 2018: جیک Quickenden به MISS نهایی پس از آسیب؟ ستاره صحبت می کند

او در گفتگو با لورن، ستاره رقص در یخ اصرار داشت که در فینال بازی کند. او به لردلیلی گفت: "من لردلی را به لردلی آوردم." من انگشت شستم را دیروز گذاشتم. حتی اگر آنها مجبور بودند روی یک گلدان بگذارند، من می توانم در نهایت رقص باشم. من این را ادامه می دهم. نمی خواهم در جشن نهایی رقص باشم. جیک متوجه شد که او نگران است. ونسا بائر پس از صدمه زدن به اسباب بازی هایش، مقالات مرتبط