نقشه های گوگل: آیا این سرزمین مرموز X تئوری توطئه را اثبات می کند؟

نقشه های گوگل که در سال 2005 ایجاد شده است، به راحتی از خانه های خود به کاربران آنلاین شگفت انگیز در سراسر جهان تبدیل شده است. با این حال، چهار سال قبل از این که Google Earth در سال 2001 ایجاد شد، جهان را به طور کامل به نمایش می گذارد. تصاویری که دیده می شود، به بسیاری از نظریه پردازان توطئه برای پیش بینی تعدادی از ایده هایی نظیر اندیشه های پنهان و مشاهدات UFO یک تصویر جدید منجر به خنده ای از ایده ها شده است. مقالات مرتبط مقالات مرتبط نقشه های گوگل نقشه های هولناک خطرناک را در آفریقا گرفته اند. نقشه های گوگل دوربین ها در داخل یک آتشفشان زنده کشف می شوند در حالیکه زمینی یخ زده یک قرمز X بزرگ در یک مثلث می تواند باشد