3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اخبار علمی: استفن هاوکینگ عقیده نادرست! بیگ بنگ منشأ جهان نبود

گفته می شود که در کانون سیاهچاله ها فاکتورهای افسانه ای استتین هاوکینگ اثبات شده است. بزرگترین تکینگی همه در ابتدای هر لحظه قبل از ایجاد جهان یافت شده است. فیزیک تکاملی پیچیده است و انعطافناپذیری که حتی انیشتین نمیتوانست آن را درک کند و معروف بودن وجود سیاهچالهها را در طول زندگیش انکار کرد، هرچند دانشمندان افسانه ای از جمله الکساندر فریدمن جورج لامیتر ادوین هابل، استفن هاوکینگ آلن گوت و راجر پنروث