31 فروردین 1397
صفحه اصلی

جیوه دیدنی: سیاره ای که از ماه زمستان دیده می شود، در اینجا نحوه تماشای آن است

سیاره چشم انداز GETTYMURGURY که از ماه اکتبر در این ماه دیده می شود، این است که چگونه آن را تماشا کنیم. چشم اندازها و ستاره شناسان آماتور برای مقابله با جیوه هستند که حدود یک سوم اندازه زمین است که به ما نگاه می کند. جیوه به علت کوچک بودنش دشوار است. اندازه و واقعیت آن است که در مقابل زمین است به این معنی که تابش خورشید rsquo ستاره دشوار است برای دیدن عطارد را نمی توان در شب دیده می شود به عنوان آن را پیش رو در جهت منظومه شمسی است و زمین به روش مخالف روبرو است و خورشید آن را مسدود در طول روز، اما در طول غروب این ماه، سیاره را می توان برای یک سگ مشاهده کرد