31 فروردین 1397
صفحه اصلی

سفر زمان شما را می کشد - دانشمند از "انفجار خشن" در نظریه SHOCK هشدار می دهد

دانشمند Kip Thorne ادعا کرد که احتمالا یک انفجار خشونت آمیز وجود دارد؛ زیرا کرم چاله ای که عبور از نظر فیزیکی از طریق فضا است و زمانی که خود را از بین می برد، خود را از بین می برد. آقای Thorne گفت: "من مجبور شدم این را بفهمم این مکانیزم کلی محلی است که شما سعی می کنید یک کرم چاله را به یک ماشین زمان تبدیل کنید. یک مکانیزم جهانی است که همیشه یک انفجار خشونت آمیز ایجاد می کند که به احتمال زیاد کرم چاله را در لحظه ای که زمان شروع سفر را می گیرد را از بین می برد rdquo تورن هشدار داد که شما می توانید