31 فروردین 1397
صفحه اصلی

جگوار برای بیش از 20 سال به زنگ زدگی برای 60،000 پوند فروخته می شود

BNPST نوع زنگ زده Jaguar E Type که ارزش آن 60،000 است توسط یک سازنده کشف شده است که برخی از تعمیرات در خانه مالک در منطقه یورکشایر انجام می شود. موتور رانش 1965 دارای قسمت جلو نیست و موتور را به طور کامل در معرض عناصر قرار می دهد. ماشین خسته شده است به دنبال کروم تر و تمیز و چرخ های آلیاژ یک بار آبی رنگ در حال حاضر ظاهر کم رنگ و فرسوده در داخل تنها یک صندلی وجود دارد و کف تقریبا به طور کامل از زنگ های شکننده وجود دارد 20 سال استفاده نشده است همچنین باعث ایجاد cobwebs اضافه کردن ظاهر تمام تارهای دور با وجود رامشاک